Photograph
22SEPIKGAP.jpg

Sepik Gap, Telefomin 1958